Bedankt voor uw bezoek aan de Duracell-website.

De verwerkingsverantwoordelijken van deze website zijn Duracell Batteries BV, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 7, Aarschot (B-3200 Aarschot), België en Duracell Solutions BV, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 12, bus 3 , 2220 Heist-op-den-Berg, België.

Vertrouwen is een hoeksteen van onze bedrijfsmissie.

Duracell doet er alles aan om uw vertrouwen te behouden door de persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken te beschermen.

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft de informatie die wij en onze verbonden bedrijven en dochterondernemingen (“Duracell”, “wij”, “ons”) over u verzamelen wanneer u spontaan solliciteert naar een baan/reageert op een bestaande vacature via onze website, hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen, de keuzes die u kunt maken over hoe wij deze informatie gebruiken, en hoe u uw individuele rechten kunt uitoefenen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Wat valt er onder dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites of applicaties van derden waarnaar vanaf onze website kan worden gelinkt.

In dit beleid wordt uitgelegd welk type informatie we verwerken, waarom we deze verwerken en hoe die verwerking van invloed kan zijn op u.

De privacygebruiken van Duracell zijn in overeenstemming met:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
 • De Europese Modelbepalingen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.
 • Toepasselijke nationale en lokale gegevensbeschermingswetten.

Niets in dit beleid is van toepassing voor zover het in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In verband met uw sollicitatie zullen we de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en opslaan:

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres en contactgegevens, nationale identiteits-/registratie-/verzekeringsnummers, belastingnummers, paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, immigratiestatus en geschiktheid om te werken, foto’s;
 • Gezinssamenstelling: burgerlijke staat, naam en geboortedatum van echtgeno(o)t(e) en/of nabestaanden en contactgegevens voor noodgevallen;
 • Loopbaangeschiedenis: curriculum vitaes (cv’s), wervingsgegevens en sollicitatieformulieren, functiegeschiedenis en -ervaring, referenties, kwalificaties;
 • Onderwijs en beroepsopleiding, taal en andere werkgerelateerde vaardigheden;

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

 • Jij, de kandidaat.
 • Uw bij naam genoemde referenties, van wie we de volgende categorieën van gegevens verzamelen: volledige naam, perioden van eerdere tewerkstelling, prestaties tijdens eerdere tewerkstelling.

Doeleinden van de verwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt Duracell in staat om op uw sollicitatie te reageren en mogelijk verder met u in contact te komen in een mogelijk wervingsproces. Zonder deze informatie zou Duracell deze taken niet kunnen uitvoeren.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Duracell kan uw persoonsgegevens bekendmaken en/of doorgeven aan derden voor de hierboven uiteengezette doeleinden. De partijen aan wie Duracell uw persoonsgegevens openbaar kan maken of anderszins kan overdragen, zijn onder meer:

 1. gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Duracell voor doeleinden die in overeenstemming zijn met hun legitieme zakelijke praktijken; en/of
 2. wervingsbureaus en andere professionele adviseurs en externe bedrijven om Duracell in staat te stellen te voldoen aan contractuele, wettelijke en andere verplichtingen.

We verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze aan marketeers buiten Duracell.

Overdracht van informatie

In de loop van haar activiteiten kan Duracell uw persoonlijke gegevens overdragen naar locaties buiten uw woonplaats en de Europese Economische Ruimte, het VK of Zwitserland, die onderworpen zijn aan verschillende normen voor gegevensbescherming, zoals de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer we dit doen, dragen we de informatie over in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We hebben procedures en controles geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd, ongeacht het land waarin ze zijn opgeslagen of waarnaar ze zijn verzonden. U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, inclusief een kopie van de relevante contractuele waarborgen die een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen bij overdracht zoals hierboven vermeld, door te schrijven naar dataprivacy@duracell.com .

Nauwkeurigheid van informatie

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. We vertrouwen er echter op dat u nauwkeurige en volledige informatie verstrekt en ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Onder bepaalde omstandigheden, en zoals vereist door de wet, heeft u de volgende rechten:

 • Vraag toegang tot uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben.
 • Verzoek om correctie van onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens als het voor ons niet nodig is om deze verder te verwerken of als u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en u zich in een specifieke situatie bevindt waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens waarmee u kunt verzoeken om de verwerking ervan op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan controleren of de reden voor de verwerking ervan.
 • Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Om één van deze rechten uit te oefenen, dient u uw verzoek in bij de contactpersonen vermeld in het gedeelte ‘Contact opnemen met Duracell’ van dit privacybeleid. Geldige verzoeken worden binnen een maand na het verzoek gehonoreerd. Deze periode van één maand kan met nog eens 2 maanden worden verlengd voor complexe verzoeken, waarbij we u zullen informeren over de redenen voor de verlenging.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen. Daarnaast kunnen er verzoeken zijn die we niet kunnen verwerken vanwege andere wettelijke EU-vereisten. Als een verzoek wordt afgewezen, zullen wij u informeren over de reden.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen) en om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om ze te ontvangen.

Beveiliging van informatie

Duracell neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of manipulatie.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we stappen hebben ondernomen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we procedures en beveiligingsfuncties gebruiken die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Onze algemene aanpak is om uw persoonlijke gegevens alleen te bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt. Als u bij ons in dienst komt, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van uw dienstverband en voor een periode daarna.

Indien u niet geselecteerd wordt om bij ons in dienst te komen, bewaren we uw persoonsgegevens voor een korte periode nadat we u hebben geïnformeerd dat u niet succesvol was en in ieder geval, normaal gesproken, niet langer dan 6 maanden vanaf uw laatste contact met ons. Uw gegevens kunnen in het bestand worden bewaard en in aanmerking worden genomen voor andere rollen.

Cookies

De eerste keer dat u onze website bezoekt, informeren wij u over ons gebruik van cookies door middel van een meldingsbanner. Voor het gebruik van niet-operationele cookies vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies op elk moment intrekken door gebruik te maken van de cookiebeheerfunctionaliteit die op deze website wordt aangeboden: die op elke webpagina op de website verschijnt.

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website naar uw browser kan sturen, dat vervolgens op uw harde schijf kan worden opgeslagen als een “tag” die uw computer identificeert. Cookies kunnen ons in staat stellen de webpagina bij volgende bezoeken correct op te maken voor uw specifieke computer en browser, waardoor we uw ervaring kunnen personaliseren en onze interacties met u kunnen afstemmen. Cookies helpen ons ook om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit van onze site.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om alle of bepaalde cookies uit te schakelen. Het uitschakelen van alle cookies kan echter de functionaliteit van de site verminderen en uw site-ervaring negatief beïnvloeden. U kunt meer lezen over cookies in ons cookiebeleid: 

https://www.duracell.be/a-propos-des-cookies/

https://www.duracell.be/nl/gebruik-van-cookies/

Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen wijzigingen in dit privacybeleid publiceren en de ingangsdatum aangeven waarop dit privacybeleid wordt bijgewerkt. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een beleid van de wijzigingen op deze website te plaatsen.

BIJLAGE 1: Doel en rechtsgrond voor verwerking

Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving zijn er verschillende legitieme en wettige gronden waarop Duracell zich kan beroepen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In sommige contexten is meer dan één grond van toepassing. We hebben deze gronden samengevat als Contract, Wettelijke verplichting, Gerechtvaardigde Belangen en Toestemming en schetsen wat deze termen betekenen in de volgende tabel.

Termijn

Grond voor verwerking

Uitleg

Contract

Verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract aan te gaan

Dit omvat het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen en het uitoefenen van onze contractuele rechten.

Wettelijke verplichting

Verwerking die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Ervoor zorgen dat we onze wettelijke en regelgevende verplichtingen nakomen. Bijvoorbeeld het bieden van een veilige werkplek en het vermijden van onwettige discriminatie of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Gerechtvaardigde belangen

Verwerking die noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde partij

Wij of een derde partij hebben legitieme belangen bij het effectief en correct uitoefenen, beheren en administratief behandelen van onze respectievelijke bedrijven en in verband met die belangen bij het verwerken van uw gegevens.

Uw gegevens worden op deze grondslag niet verwerkt als de belangen van ons of die van een derde zwaarder wegen dan uw eigen belangen, rechten en vrijheden.

Toestemming

U heeft specifiek toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens

Over het algemeen is de verwerking van uw gegevens in verband met tewerkstelling niet afhankelijk van uw toestemming, maar er kunnen gelegenheden zijn waarin we specifieke dingen doen, zoals een verwijzing vragen en daarvoor op uw toestemming vertrouwen.

Als wij gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, zorgen wij er zowel voor dat één van de bovengenoemde verwerkingsgronden van toepassing is, als dat één of meer van de gronden voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens van toepassing zijn. In hoofdlijnen omvatten deze:

 • Verwerking die noodzakelijk is voor de doeleinden van uw of onze verplichtingen en rechten met betrekking tot tewerkstelling voor zover toegestaan door de wet of collectieve overeenkomst;
 • Verwerking met betrekking tot gegevens over u die u kennelijk openbaar heeft gemaakt;
 • Verwerking die noodzakelijk is voor het vaststellen, indienen of verdedigen van juridische claims;
 • Verwerking die nodig is voor het verlenen van zorg of behandeling, medische diagnose en beoordeling van uw arbeidsgeschiktheid;
 • Verwerking voor gelijkheids- en diversiteitsdoeleinden voor zover toegestaan door de lokale wetgeving; en
 • Verwerking waarvoor u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Het kernbeleid beschrijft de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Meer specifieke informatie hierover, voorbeelden van de gegevens en de gronden waarop wij gegevens verwerken staan in onderstaande tabel.

De voorbeelden in de tabel kunnen natuurlijk niet uitputtend zijn.

Houd er rekening mee dat als u een aanbod van ons accepteert, wij verdere informatie zullen verwerken als onderdeel van de arbeidsrelatie. We zullen u ons volledige interne privacybeleid verstrekken als onderdeel van het onboardingproces.

Doel

Voorbeelden van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Gronden voor verwerking

Werving met betrekking tot elke baan waarvoor u solliciteert en/of elke baan waarvoor wij denken dat u in de toekomst geschikt zou kunnen zijn.

Standaardgegevens met betrekking tot uw identiteit (bijv. Uw naam, adres en e-mailadres), ID-informatie en documenten, telefoonnummers, geboorteplaats, nationaliteit, contactgegevens, salarisgegevens, beroepservaring en opleiding (inclusief universitaire diploma’s, academische gegevens, professionele licenties, lidmaatschappen en certificeringen, onderscheidingen en prestaties, en huidige en eerdere arbeidsgegevens), financiële informatie (inclusief huidige salarisinformatie), taalvaardigheden en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie met betrekking tot de vervulling van de rol.

Informatie over uw sollicitatie en onze beoordeling ervan, uw referenties, eventuele controles die we kunnen uitvoeren om verstrekte informatie of achtergrondcontroles te verifiëren en alle informatie die verband houdt met uw recht op werk.

Indien nodig verwerken wij ook gegevens over uw gezondheid, eventuele arbeidsongeschiktheid en in verband met eventuele aanpassingen van werkafspraken.

Contract

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigde belangen

Het aangaan van een overeenkomst met u (indien u een aanbieding van ons krijgt)

Informatie over uw arbeidsvoorwaarden van tijd tot tijd inclusief uw uren en werkpatronen, uw loon en voordelen, zoals uw deelname aan pensioenregelingen, levens- en ziektekostenverzekeringen en eventuele bonus- of aandelenregelingen.

Contract

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigde belangen

Namens u of anderen contact opnemen

Uw adres en telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen en informatie over uw nabestaanden.

Contract

Gerechtvaardigde belangen

Salarisadministratie

Informatie over uw bankrekening, pensioenpremies en over belastingen en nationale zekerheidsstelsels.

Uw rijksregisternummer of een ander door de overheid uitgegeven identificatienummer.

Contract

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigde belangen

Financiële planning en budgettering

Informatie zoals uw voorgestelde salaris inclusief eventuele toepasselijke bonussen.

Gerechtvaardigde belangen

Fysieke en systeembeveiliging

CCTV-beelden bij aanwezigheid voor een interview in onze gebouwen.

Gerechtvaardigde belangen

Het verstrekken van informatie aan derden in verband met transacties die wij overwegen of uitvoeren

Informatie over elk aanbod dat aan u wordt gedaan en uw voorgestelde contract en andere arbeidsgegevens die mogelijk vereist zijn door een partij bij een transactie, zoals een potentiële koper, verkoper of uitbesteder.

Gerechtvaardigde belangen

Geschillen en juridische procedures

Alle informatie die relevant of mogelijk relevant is voor een geschil of juridische procedure die ons aangaat.

Gerechtvaardigde belangen

Het is noodzakelijk voor het vaststellen, indienen of verdedigen van juridische claims